Mae’n hanfodol i hyrwyddo sgiliau galwedigaethol wrth i’r farchnad swyddi i raddedigion lleihau, meddai ColegauCymru

01/09/2016

Heddiw, mae’r elusen addysg ôl-16 yng Nghymru ColegauCymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r ystod o ddarpariaeth addysg alwedigaethol. Roedd yr elusen yn ymateb i'r newyddion gan Gymdeithas Recriwtwyr Graddedigion sydd yn dangos fod nifer y swyddi i raddedigion ar draws y DU wedi gostwng am y tro cyntaf mewn pedair mlynedd. Mae'r corff sy'n gweithio gyda colegau Addysg Bellach yng Nghymru wedi galw ar gynghorwyr gyrfaoedd ac athrawon ysgolion uwchradd dynnu sylw at bwysigrwydd sgiliau galwedigaethol ar gyfer dysgwyr wrth iddynt wneud eu dewisiadau addysg.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies: "Mae'r adroddiad yn rhoi tystiolaeth pellach o’r angen i ddysgwyr wneud dewisiadau gwybodus ynghylch eu cyfleoedd cyflogadwyedd wrth i swyddi graddedigion ar draws y DU ostwng. Mae cyflogwyr yn gynyddol yn edrych am bobl sydd â sgiliau gwaith-parod a phrofiad galwedigaethol. Mae angen i ddilyniant a chyfleoedd cyflogaeth cael eu gwireddu gan addysgwyr a dysgwyr fel ei gilydd.

"Mae rôl fugeiliol colegau a sefydliadau AB yn parhau i fod yn hanfodol wrth ymdopi gyda natur y newidiadau yn y farchnad lafur yng Nghymru. Mae colegau yng Nghymru yn ymateb i’r newid hwn o alw, ac yn cynnig cyfleoedd galwedigaethol ac academaidd o ansawdd uchel a chymwysterau addas. Mae'n hanfodol bod y gweithlu yng Nghymru'n barod am waith.

"Wrth i aelodau etholedig dychwelyd i Fae Caerdydd, mae'n hanfodol bwysig felly eu bod i gyd yn hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol. Mae’r nifer o fyfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol yng Nghymru'n cynyddu wrth i’r nifer o swyddi i raddedigion lleihau. Mae peidio â gwneud hyn yn peri pryder a gall creu anghydbwysedd sgiliau."