ColegauCymru’n croesawu ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i bob oedran, gradd a hyfforddiant lefel uwch

1 Rhagfyr 2016

Wrth i’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams gyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Diamond, mae ColegauCymru wedi cefnogi’r addewid o gymorth hyblyg a fydd o fantais i ddysgwyr a chyflogwyr Cymru pan gânt eu rhoi ar waith yn 2018.

Mewn ymateb i’r newidiadau a gyhoeddwyd fel rhan o’r ymateb i Adolygiad Diamond, bydd colegau Addysg Bellach yn gallu helpu myfyrwyr i fanteisio ar y cyfleoedd y mae dysgu hyblyg yn eu darparu.

Bydd y gyfundrefn ariannu addysg uwch newydd yn caniatáu myfyrwyr y dyfodol i ddewis astudio trwy lwybrau AB rhan-amser neu amser llawn neu drwy’r Brifysgol Agored mewn ffordd sydd heb fod ar gael dan y ddarpariaeth bresennol. Yn ogystal â’r ymrwymiad i hawl gyffredinol yn ogystal â chynyddol, croesawyd addunedau allweddol eraill megis 30 awr o ofal plant am ddim yr wythnos fel ffordd o roi i fyfyrwyr yr hyblygrwydd i wneud astudiaethau lefel uwch weithio iddynt hwy.

Dywedodd Judith Evans, Cadeirydd ColegauCymru / CollegesWales, a Phennaeth Coleg y Cymoedd, “Bydd y pecyn cymorth newydd hwn yn galluogi unigolion i astudio o gwmpas realiti eu bywydau pob dydd a pheidio â cholli allan ar y dewis i astudio ar lefel uwch.

“Mae Cymru sy’n dysgu yn Gymru ffyniannus. Yng ngoleuni’r newidiadau, hirddisgwyliedig, anogwn y dysgwyr i gymryd golwg ar yr hyn y gall llwybr Addysg Uwch trwy sefydliad AB gynnig iddynt o ran hyblygrwydd, cyllid ac yn y pen draw eu sgiliau a’u huchelgeisiau i’r dyfodol.

“Ein blaenoriaeth yn y sector AB yw sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer yr unigolyn ni waeth beth yw’r strwythurau a’r cynlluniau sydd ar waith ar hyn o bryd. Fe’n hanogir yn benodol i weld bod yr Athro Diamond a Llywodraeth Cymru wedi gwrando ac wedi ymateb yn gadarnhaol i safbwyntiau AB.”

Ychwanegodd Judith Evans, “Croesawn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i uwchsgilio’r gweithlu yng Nghymru fel rhan o agenda dysgu gydol oes.

Anogwn unigolion a chyflogwyr i ymgysylltu â’ch coleg lleol heddiw i ddysgu am eu cyfleoedd AU mewn AB.”