Yr angen i fuddsoddi mewn sgiliau i gynyddu cynhyrchiant fel rhan o Gynllun Newydd ar gyfer Economi Cymru

12 Rhagfyr 2017

Mewn ymateb i Gynllun Newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Economi Cymru (Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi), a gyhoeddwyd heddiw, croesewir y datblygiad gan ColegauCymru. Ond wrth groesawu maent yn galw am fuddsoddiad mewn strategaeth sgiliau i gefnogi twf economaidd cynaliadwy yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae'r elusen sy'n gweithio ar draws y sector addysg ôl-orfodol (ôl-16) yn croesawu ail-ganolbwyntio strategaeth y Llywodraeth ar flaenoriaethau cenedlaethol clir, a'r angen i ymgysylltu â'r economi sefydliadol mewn meysydd megis twristiaeth, manwerthu, bwyd a gofal.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr yr elusen, "Mae unrhyw fuddsoddiad yn yr economi i gyflawni twf economaidd yn ddibynnol ar bobl, y cyfalaf dynol sy'n ofynnol gan fusnes i lwyddo."

Ychwanegodd, "Mae colegau a sefydliadau addysg bellach eisoes yn gweithio i gefnogi datblygu sgiliau yn y tair sector blaenoriaeth, sef, gwasanaethau y gellir eu masnachu, gweithgynhyrchu Uchel ei Werth a galluogwyr. Mae'r cynnig cwricwlwm eisoes yn eang ac rydym yn darparu ar gyfer anghenion twristiaeth, bwyd, manwerthu a gofal."

Fodd bynnag, mae'r corff sy'n gweithio gyda’r holl golegau AB yn ogystal ag ystod o sefydliadau dysgu yn y gweithle wedi cyfeirio at yr angen i ystyried casgliadau adroddiad diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru. Nodwyd yn yr adroddiad bod cyllid hanfodol ar gyfer sgiliau wedi gostwng tra bod pris cyflwyno sgiliau a chynnal hyfforddiant wedi cynyddu.

Daeth Iestyn Davies i'r casgliad, "Wrth i gronfeydd a chymorth ariannol llifo i gefnogi busnes i dyfu a goroesi'r her gynyddol o gynhyrchiant, rwy’n croesawu'r galw gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu'r contract cymdeithasol ar draws sectorau yng Nghymru. Mae eisoes tystiolaeth bod hyn ar waith mewn rhai mannau ac mae'n cynnig sylfaen dda ar gyfer cydweithio pellach wrth i ni gyd geisio creu economïau hydwyth ar draws y genedl.”