Merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn frwd dros Wobrau VQ

Mae merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i fod yn rhan o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni.

Mae Elizabeth Forkuoh, 20, a enillodd Wobr Dysgwr VQ Lefel Canolradd y Flwyddyn y llynedd, wrthi’n cael llwyddiant anhygoel yn y diwydiant lletygarwch, gan ennill medalau aur ym mhob cystadleuaeth y mae’n rhoi cynnig arni.

Daeth ei llwyddiant diweddaraf yng Ngwobrau Addysg Prydain yn y Grand Connaught Rooms yn Llundain, lle’r enillodd y gwobrau yn y categori galwedigaethol ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr. Mae hi hefyd yn cystadlu i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y categori gwasanaethau bwytai yn nigwyddiad WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Er mwyn sicrhau ei bod yn dysgu gan y gorau yn y diwydiant lletygarwch, mae hi wedi mwynhau cyfnodau ar leoliad yn y Ritz a Le Gavroche yn Llundain, Gwesty’r Gleneagles yn yr Alban, a’r Midland Hotel ym Manceinion, gan gael cynnig swyddi ar yr un pryd.

Os na chaiff ei dewis i dîm y Deyrnas Unedig ddiwedd mis Mawrth, byddai’n hoffi derbyn swydd sydd wedi’i gynnig iddi gan La Gavroche. Os caiff hi ei dewis, yna mae’n debyg y bydd y swydd a gynigiwyd iddi’n gorfod aros tan y flwyddyn nesaf, er mwyn iddi allu canolbwyntio ar ymrwymiadau hyfforddi tîm y Deyrnas Unedig.

“Rwy’n awyddus i gael cymaint o brofiad ag y gallaf, ond yn y pen draw, fe hoffwn ddychwelyd i Gymru ac agor bwyty Eidalaidd,” meddai Elizabeth, a fyddai wrth ei bodd yn astudio am radd mewn rheoli gwestai.

Ar hyn o bryd, mae hi’n astudio diploma NVQ lefel tri mewn goruchwyliaeth ac arweinyddiaeth mewn lletygarwch, a hynny yng nghampws Pibwrlwyd yng Ngholeg Sir Gâr. Daw hyn ar ôl cwblhau cymwysterau mewn coginio proffesiynol, bwyd a diod proffesiynol a sgiliau barista, gan ennill graddau teilyngdod a rhagoriaeth. Mae Linda Thomas, prif ddarlithydd a Hyrwyddwr Sgiliau Sector y coleg, wedi cefnogi Elizabeth ar ei thaith ddysgu.

Disgrifiodd Elizabeth, sydd â swydd ran amser yng Ngwesty Parc y Strade, Llanelli, ei llwyddiant yng Ngwobrau VQ y llynedd fel profiad “rhyfeddol” ac anogodd ei chyd-ddysgwyr, ynghyd â chyflogwyr a hyfforddwyr, i roi cynnig arni eleni.

“Roedd ennill y Wobr VQ yn help i gael fy nghydnabod nid yn unig yng Nghymru ond ym Mhrydain hefyd,” meddai. “Mae’r wobr wedi agor sawl drws imi. Fy nghyngor i unrhyw un sy'n ystyried rhoi cynnig ar y Gwobrau VQ yw mynd amdani ac achub ar bob cyfle a ddaw yn sgil hynny. Dim ond unwaith yn eich bywyd y bydd rhai pethau’n digwydd.”

Mae Gwobrau VQ eleni, sy’n dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau galwedigaethol, technegol ac ymarferol i lwyddo, yn cydnabod yn swyddogol gyfraniad hyfforddwyr am y tro cyntaf.

Mae gwobr i hyfforddwr y flwyddyn ar gael yn ogystal â gwobrau yn y tri chategori sy’n bodoli eisoes – cyflogwr y flwyddyn, dysgwr lefel canolradd y flwyddyn a dysgwr lefel uwch y flwyddyn. Mae’r wobr lefel canolradd i ddysgwyr sydd â chymwysterau hyd at lefel tri, tra bo’r wobr uwch ar gyfer cymwysterau lefel pedwar ac uwch.

Mae Gwobrau VQ, sy’n cael eu lansio heddiw (Chwefror 15), yn rhoi cyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a'u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a'r hyn y maent wedi'i gyflawni.

Mae’r enwebiadau’n cau ar 21 Ebrill a bydd y rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol ym mhob categori yn cael eu rhoi ar restr fer a’u cyhoeddi yn gynnar ym mis Mai. Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Ngwesty a Sba Dewi Sant, Caerdydd, ar 6 Mehefin, sef y noson cyn Diwrnod VQ ar 7 Mehefin. I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau ac i lawrlwytho ffurflen enwebu ewch i www.vqday.wales

Mae partner newydd wedi ymuno â’r tîm o drefnwyr eleni, wrth i Cymwysterau Cymru gadw cwmni i Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a ColegauCymru/CollegesWales. Mae’r gwobrau hefyd yn cael cymorth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth amlwg yn eu hastudiaethau galwedigaethol, ac sydd wedi cyflawni llawer yn eu maes.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy'n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithlu ac yn gwneud cyfraniad gwirioneddol i wella sgiliau a chystadleurwydd y genedl.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, sef y wobr newydd, yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i gefnogi dysgwyr yn y gweithle i ragori, gan barhau i wella eu sgiliau a'u gwybodaeth eu hunain ar yr un pryd.

Meddai Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: “Mae cael gwobr VQ yn symbol o ymroddiad i’ch proffesiwn chi. Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn mynd gam ymhellach i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

“Os yw economi Cymru i barhau i dyfu, yna mae'n rhaid inni sicrhau bod cyflogwyr, unigolion, darparwyr hyfforddiant a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i fuddsoddi yn y sgiliau cywir i sicrhau llwyddiant, a hynny er mwyn rhoi i Gymru weithlu o’r radd flaenaf.”

Mae colegau a darparwyr dysgu drwy Gymru yn cael eu hannog i drefnu digwyddiadau rhanbarthol er mwyn dathlu Diwrnod VQ ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn gallu cyfrannu. Nid yw cymwysterau galwedigaethol erioed wedi bod yn bwysicach i'r economi nac i'r unigolyn, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn eu haddysg a’u gwaith.

Llun: Elizabeth Forkuoh, enillydd Dysgwr VQ y Flwyddyn y llynedd, gyda Lesley Morgan (yn eistedd), rheolwr cyffredinol Gwesty Parc y Strade, a Linda Thomas, tiwtor Elizabeth yng Ngholeg Sir Gâr.