Cymorth rhanbarthol ôl-Brexit – beth nesaf i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru?

15 Rhagfyr 2017

Croesewir ColegauCymru heddiw papur Llywodraeth Cymru “Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit: Diogelu Dyfodol Cymru”. Gan fod y DU am adael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mawrth 2019, mae’n hanfodol bod trafodaeth fwy manwl yn digwydd ar ailosodiad y Cronfeydd Strwythurol. Mae papur Llywodraeth Cymru yn gyfraniad i’r drafodaeth hynny, ac yn nodi blaenoriaethau dyfodol y DU tu fas i’r UE. Bydd cyflwyno’r achos dros fuddsoddiad rhanbarthol parhaus yn elfen allweddol

Mae colegau Addysg Bellach ar draws Cymru wedi buddio yn fawr o ariannu Ewropeaidd. Darganfuwyd yn adroddiad ymchwil ddiweddar ColegauCymru ar gysylltiad colegau Addysg Bellach Cymraeg gydag ariannu Ewropeaidd, bod colegau AB yng Nghymru wedi bod yn rhan o ddarpariad prosiectau a ariennir gan yr UE i gyfanswm gwerth bron £600M dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae hwn yn cynnwys cyfraniad y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) yn ogystal â rhaglenni symudedd megis Erasmus+ sy’n galluogi staff a dysgwyr treulio amser i ddysgu o arferion da mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies “Rydym yn hapus i weld Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y ffordd ymlaen ar gyfer buddsoddiad rhanbarthol ar ôl Brexit. Mae colegau Addysg Bellach yn chwarae rhan hanfodol, ac rydym yn awyddus i lunio’r agenda ac ymateb i gynigion. Mae ColegauCymru hefyd yn cydnabod bod Llywodraeth y DU hefyd yn edrych ar y mater o sut dylai unrhyw ailosodiad o’r Cronfeydd Strwythurol UE gweithredu ar ôl Brexit. Yn unol hyn, rwyf am ysgrifennu at Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, am eglurhad ar sut bydd y “Cronfa Cyd-ffyniant” arfaethedig y DU yn mynd i'r afael â heriau penodol sy'n wynebu Cymru.

“Bydd ariannu i barhau i godi lefelau sgiliau ledled Cymru yn bwysicach nag erioed ar ol Brexit. Rydym yn glir bod Cymru, ac yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig, ddim yn colli allan mewn penderfyniadau ynghylch buddsoddi rhanbarthol yn y dyfodol”.