Cydweithio yn allweddol i lwyddiant diwygio addysg ôl-16

Tachwedd 27ain, 2017

Yn ei gynhadledd polisi diweddaraf, galwodd ColegauCymru am agwedd partneriaeth wedi atgyfnerthu at ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol yng Nghymru.

Trafododd cynrychiolwyr o golegau, ysgolion, prifysgolion, llywodraeth, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr a dysgwyr mewn sesiynau i drafod y ffordd gorau ymlaen mewn cynhadledd wedi enwi yn briodol “Dull Darparwyr Cydweithredol i Ddarpariaeth”. Aeth y digwyddiad, wedi noddi gan alluogwyr gwefannau dwyieithog a rhaglenni gwe Linguaskin i’r afael â’r mater diddorol o gydweithio a chystadlu gyda’r hwyl o rannu ymdrechion gyda nodau ac amcanion cyffredin.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, elusen addysgol genedlaethol ôl-16 Cymru: “Mewn byd lle mae anghenion addysgol a sgiliau yn newid yn chwim, mae’n rhaid i Gymru ymateb at anghenion y presennol a’r dyfodol yn gyflym ac effeithiol. Yn aml mae polisi’n cael eu llunio o ran anghenion darparwyr ac nid anghenion dysgwyr. Mae’r diwygiad arfaethedig i’r mecanweithiau cynllunio ar gyda’r addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn gyfle i adeiladu model newydd sy’n rhoi darpariaeth dysgwr canolog yn graidd i’n systemau. Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i drafod beth mae hyn yn ei olygu i bob un ohonom sy’n ymwneud â darparu addysg a dysgu.”

Yn siarad yn y gynhadledd, dywedodd Eluned Morgan AC, y Gweinidog newydd dros yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oed, “Rhaid inni fod yn ddigon dewr i ailystyried sut rydym yn cynllunio darpariaeth ôl-orfodol. Mae’r diwygiadau Hazlekorn yn agor heriau a phosibiliadau newydd i bob darparwr addysg ôl-16. Yr hyn sy’n hollbwysig yw bod diddordebau ac anghenion y dysgwr yn parhau i fod wrth wraidd yr holl drafodaethau. Rhaid i ni greu system newydd sy’n cael ei bweru gan arloesi drwy gydweithio, gan alluogi dilyniant ac adeiladu cysylltiadau cryf â busnes, fel y gellir mynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau.”

Yn y gynhadledd, galwodd yr elusen am ddull sy’n canolbwyntio ar godi safonau a chyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes i sicrhau ffyniant unigol a chenedlaethol.