ColegauCymru yn galw am gynllun Sgiliau wrth ragweld ymateb Hazelkorn

Wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg baratoi i ddatgan mewn ymateb i adroddiad Hazelkorn, mae ColegauCymru unwaith eto'n galw am Gynllun Sgiliau ôl-16 Sgiliau i sicrhau'r canlyniadau gorau i ddysgwyr Cymru.

Croesawyd adroddiad Hazelkorn gan ColegauCymru gan ei fod yn tynnu sylw at ddiffyg gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y sector ôl-orfodol ac yn dyblygu, neu orgyffwrdd, adnoddau rhwng addysg bellach ac addysg uwch, sef y pwyntiau yr ydym wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i gywiro.

Mae’n hymateb yn nodi pedair egwyddor glir sy'n mynd i'r afael â diffygion y system bresennol. Mae diffyg hyblygrwydd a thryloywder yn creu system annheg i ddysgwyr yng Nghymru felly galwn am strategaeth gadarn ac effeithiol ar gyfer Sgiliau.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies, "Gwlad fach yw Cymru ac rydym yn cydnabod yr heriau sy'n cael eu creu oherwydd hyn. Fodd bynnag, mae diffyg strategaeth AB cydlynol gyffredinol yn gadael ein dysgwyr i lawr ac yn cael effaith negyddol ar yr economi. Er mwyn i Gymru fod yn chwaraewr allweddol yn nhermau economaidd, mae cynllun strategol blaenllaw yn hanfodol ar gyfer Sgiliau a'r sector ôl-16. Datblygwyd atebion newydd, arloesol gan golegau AB er mwyn delio ag anghenion sgiliau Cymru. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad drwy ddatblygu strategaeth ar gyfer sgiliau mewn partneriaeth â cholegau a dysgwyr. Rydym yn edrych ymlaen at ddatganiad yr Ysgrifennydd Cabinet ac at weithio gyda hi er mwyn sicrhau'r fargen orau i Gymru."