ColegauCymru yn galw am ymateb strategol ar gyfer yr hir dymor i ‘Tuag at 2030’

Wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg cyhoeddi ei hymateb i 'Tuag at 2030', mae ColegauCymru yn glir bod cyd-fynd, cynllun cadarn gyfunol ar gyfer y tymor hir yn hanfodol ar gyfer sector ôl-16 addysg a sgiliau galwedigaethol yng Nghymru.

Croesawyd yr adroddiad gan ColegauCymru gan ei fod yn tynnu sylw at ddiffyg gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y sector ôl-orfodol ac y dyblygu, neu orgyffwrdd, o adnoddau rhwng addysg bellach ac addysg uwch, sef yr hyn yr ydym wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i gywiro. Roedd ein ymateb yn nodi'n glir pa egwyddorion oedd yn ymdrin â diffygion y system bresennol. Mae diffyg hyblygrwydd a thryloywder yn creu system annheg i ddysgwyr yng Nghymru.

Dywedodd Prif Weithredwr Iestyn Davies: "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i sefydlu corff sy'n gallu darparu arweinyddiaeth effeithiol yn y maes addysg ôl-orfodol. Ar hyn o bryd, mae diffyg strategaeth AB gyffredinol gydlynol ar hyn o bryd yn gadael i lawr ein dysgwyr ac yn cael effaith negyddol ar yr economi. Er ein bod yn aros am y darpariaethau statudol angenrheidiol gael eu rhoi ar waith, rhaid i'r gwaith gychwyn ar sefydlu cynllun a chyllideb ar gyfer darpariaeth ôl-16 ar gyfer y tymor canolig. Mae'n hanfodol bod strategaeth y dyfodol ar gyfer addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru yn cynnwys corff newydd a trosolwg llawn ac effeithiol ar ddarpariaeth Chweched Dosbarth ar gyfer llwybrau academaidd a galwedigaethol.

"Er mwyn i Gymru fod yn chwaraewr economaidd allweddol, mae cynllun blaengar strategol yn hanfodol ar gyfer Sgiliau a'r sector ôl-16. Mae colegau AB wedi rhesymoli a datblygu atebion newydd ac arloesol ar gyfer anghenion sgiliau Cymru. Nawr mae’n amser i Lywodraeth Cymru dangos arweiniad gan ddatblygu strategaeth ar gyfer sgiliau mewn partneriaeth â cholegau a dysgwyr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau'r gorau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru dros yr hir dymor."