Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Camwch ymlaen i’r dyfodol

27 Mawrth 2017
Stadiwm Swalec, Caerdydd
Trydar - #dacym17


Eleni, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar ddwy thema:

Camwch ymlaen yn Ddigidol
Bydd y gynhadledd yn arddangos rhai enghreifftiau o ddefnydd technolegau a thechnegau digidol yn yr ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o fathodynnau agored, sut i ymgysylltu'n llwyddiannus â dysgu cyfunol ac offer digidol ar gyfer asesu.

Camwch ymlaen at MAT (Mwy Galluog a Thalentog)

Bydd Ann Lancett yn cyflwyno trosolwg o'r Canllawiau MAT newydd, gan gynnwys gweithdy i ystyried sut y gall yr Archwiliad Iechyd cael ei ddefnyddio mewn colegau. Bydd gweithdai eraill yn ystyried sgiliau astudio a strategaethau addysgu Lefel A.

10:00

Croeso – Huw Thomas (MC)
Agor y gynhadledd – Sharron Lusher
Cadeirydd ColegauCymru a Phennaeth Coleg Sir Benfro

10:15

Siaradwr 1 – Jo Cook,
Lightbulb Moment - Cyfuno technoleg a'r llawenydd o helpu eraill i ddysgu

11:00

Siaradwr 2 – Ann Lancett, Markit Consultancy - Cyngor MAT

11:30

Egwyl

11:40

Gweithdy 1
A. Gwiriad iechyd MAT Swît Pyramid Suite
B. Mapio Model – sgiliau astudio i ddysgwyr – Ystafelloedd Lletygarwch 3&4
C. Y Dosbarth Digidol – Lolfa Sytner
CH. Y Meddylfryd Dwyieithog – Ystafelloedd Lletygarwch 1&2

12:30

Anerchiad Gweinidogol – Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

12:50

Siaradwr 3 – Lee Sharma, Simply Do

13:00

Cinio

13:45

Siaradwyr 4 – Esther Barrett, Jisc
Hannah Mathias, CAVC - Digidol yn AB

14:30

Gweithdy 2
A. Mapio Model – sgiliau astudio i ddysgwyr - Ystafelloedd lletygarwch 3&4
DD Y Dosbarth Digidol – Pyramid Suite
B. Strategaethu Dysgu Lefel A – Sytner Lounge
C. Bathodynnau Agored - Ystafelloedd Lletygarwch 1&2

15:20

Crynhoi – Sharron Lusher

15:30

Cau – Huw Thomas

A: Gwirio Iechyd MAT (More Able and Talented)

Ann Lancett (Markit Consultancy)

Rob Evans (Coleg Penybont)

Maxine Thomas (Coleg Sir Benfro)

Canolbwyntir y gweithdy yma ar gasgliadau cynllun peilot diweddar yng Ngholeg Penybont a Choleg Sir Benfro o Wirio Iechyd MAT. Mi fydd Rob a Maxine yn rhannu eu dulliau unigol o gwblhau'r Gwiriad Iechyd yma ac yn cyhoeddi eu cynlluniau nesaf. Bydd cyfle i drafod rhai meysydd allweddol o'r ymarfer Gwirio Iechyd MAT gydag Ann, Rob a Maxine.


B&D. Mapio Model

Ian Harris - Teaching How2s

Cyflwyniad ymarferol fydd hwn o sut i ddefnyddio ‘mapio model’ gyda ein dysgwyr. Bydd Ian yn esbonio sut mae modd defnyddio’r dechneg yma i annog ein myfyrwyr mewn dysgu gweithredol, a rhoi’r grym iddynt gwblhau’r cwrs a llwyddo.


C&DD. Y Dosbarth Digidol

Bydd angen i chi ddod â dyfais electronig i'r sesiynau hyn.

AM - Coleg Gwent / GLlM

PM - Coleg Sir Gâr / GNPTC

AM: Bydd y gweithdy rhyngweithiol yn cyflwyno offer a apps digidol a fydd yn ymgysylltu ac yn herio'r dysgwyr drwy weithgareddau llawn hwyl a bydd yn dangos y defnydd o dechnoleg i ymestyn y dysgu tu fewn a thu allan i'r dosbarth.

PM: Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddysgu cyfunol a sut y gallwch ddatblygu hyn yn eich sefydliad eich hun.


CH. Y meddylfryd dwyieithog

Angharad Lloyd-Williams - GLlM Sgiliaith

Dr Lowri Morgans - Coleg Sir Gâr

Cyfle i glywed am dechnegau a modelau digidol ac arloesol i gefnogi dysgu ac addysgu dwyieithog ac integreiddio’r Gymraeg mewn addysg bellach. Sesiwn interactif a chynhwysol, gyda syniadau ac adnoddau newydd i chi fabwysiadu.

Bydd tair rhan i’r sesiwn, gyda chyflwyniadau gan Sgiliaith, Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Sir Gâr.


E. Strategaethau addysgu Safon Uwch

Coleg Penybont Coleg Gŵyr Abertawe

Bydd y sesiwn yn archwilio rhai o'r prif feysydd o bryder a amlygwyd gan arholwyr ac yn awgrymu strategaethau i fynd i'r afael â'r materion. Cawn gyfle i glywed gan y cyflwynwyr am enghreifftiau o ddulliau addysgu maent yn eu defnyddio ac bydd cyfle i fynychwyr y gweithdy rhannu eu profiadau a syniadau. Bydd y sesiwn hefyd yn rhannu dulliau o gefnogaeth i’r rhai mwy galluog a thalentog sy’n astudio Safon Uwch.


F. Bathodynnau agored

Richard Speight

Rhydian Williams

Bydd y sesiwn ryngweithiol yn rhoi cyfle i gael gwybod beth Bathodynnau agored yn, ble a pham y gallwch eu defnyddio, ac yna i ddechrau adeiladu eich Bathodyn Agored eich hun.

Bydd angen i chi ddod â dyfais electronig i'r sesiwn hon.

Rhwydwaith WiFi: The SSESwalec – Hospitality
Cyfrinair: IT20Gu3st*