Ein gwaith

Ein cenhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Wrth gyflawni hyn, ry'n ni yn:

Cynrychiola ColegauCymru golegau i’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau a’u dylanwadwyr ar faterion polisi sy’n effeithio ar addysg a hyfforddiant ôl-16, gan gynnwys y cysylltiadau rhwng addysg a’r economi, iechyd a lles. Bwriedwn fod yn adeiladol yn ein syniadau, gan gynnig atebion lle mae hynny'n bosib, a thrwy fod yn agor i newid sy'n arwain at welliant.

Ar y cyfan, mae materion addysg wedi eu datganoli. Gan hynny, mae'r rhan fwyaf o'n gwaith sy'n gysylltiedig â pholisi ac erioli yn canolbwyntio Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn ogystal â chyfarfod â Gweinidogion y Llywodraeth a'u swyddogion yn rheolaidd, mae ColegauCymru hefyd yn cyfarfod ac yn briffio siaradwyr y pleidiau ac aelodau pwyllgorau allweddol y Cynulliad.

Rydym yn datblygu ac yn hyrwyddo ymatebion polisi i faterion allweddol, yn cyhoeddi datganiadau polisi, yn cymryd rôl weithgar yng ngalwadau pwyllgorau craffu’r Cynulliad am dystiolaeth ac ymgynghoriadau gan ystod o sefydliadau, ac yn cynrychioli’r sector ar bwyllgorau allweddol, grwpiau gorchwyl a gorffen a grwpiau ymgynghorol.

Mae ein ymchwil gyfredol yn cynnwys gwaith ar effaith economaidd colegau; cysidro dichonolrwydd dynodiad Meistr Crefft ar gyfer rheolwyr mewn diwydiant sydd yn arbenigwyr galwedigaethol; defnydd sgiliau BBAChau yn y sectorau twristiaeth, lletygarwch ac adwerthu; datblygu awgrymiadau ar gyfer cyfundrefn asesu ansawdd gwell ar gyfer addysg uwch mewn colegau; ac ystyried effaith y tri chynllun sgiliau rhanbarthol ar dlodi, twf economaidd a gwydnwch.

Dolenni allweddol:

Newyddion amserol

Papurau cefndir, cyhoeddiadau ac ymatebion i ymgynghoriadau

Wordpress blog

Mae ColegauCymru yn llywio a/neu yn cymryd rhan weithgar yn y gwaith o gefnogi mentrau sy’n hyrwyddo ac yn dangos gwerth sgiliau galwedigaethol, gan gynnwys Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, WorldSkills UK a Diwrnod VQ – ar y cyd â chyrff eraill.

Dolenni allweddol:

Diwrnod VQ a Gwobrau VQ

WorldSkills UK

Gwobrau Ysbrydoli Oedolion

Digwyddiadau achlysurol eraill

Bu i GolegauCymru hefyd arwain a/neu gymryd rhan flaenllaw mewn ymgyrchoedd eraill dros y blynyddoedd, gan gynnwys:

Wythnos Beirianneg Cymru

Mae ColegauCymru yn darparu ystod o wasanaethau proffesiynol i'w aelodau. Mae hefyd wedi agor nifer o'i wasanaethau i fudiadau yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 na sy'n aelodau.

Yn benodol, yr ydym yn:

 • cydlynu ystod eang o rwydweithiau proffesiynol ar moodle
 • adnabod a chydnabod arfer dda drwy wobrau blynyddol ColegauCymru
 • ffocysu ar godi safonau mewn Dysgu ac Addysgu drwy gyfres o gynadleddau ac ymweliadau addysgol rhyngwladol
 • darparu rhagleni DPP ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr yn AB, er enghraifft yr MA a Thystysgrif Ȏl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer rheolwyr canol ac uwch (wedi eu dilysu gan bartneriaid addysg uwch) (noder: ni dderbynnir ymrestriadau newydd o 2016 ymlaen).
 • cynorthwyo colegau i gynyddu y math a'r ystod o gyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, ac i'w paratoi ar gyfer cyflwyniad y Safonau Iaith Gymraeg.

Dolenni allweddol:

Moodle ColegauCymru

Gwobrau ColegauCymru

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru

Digwyddiadau dysgu ac addysgu

Ymweliadau astudio dramor

Datblygu arweinwyr AB

Rhwng 2003-2016, bu i GolegauCymru ddarparu nifer o gyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer staff colegau, gan gynnwys y rhaglen Gradd Meistr boblogaidd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB), a Thystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Nid yw'r rhaglenni hyn yn derbyn ymrestriadau newydd, ond caiff myfyrwyr cyfredol eu cefnogi hyd nes iddynt gwblhau eu cymhwyster.

Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB)

Rhwng 2003 a 2016, cynigodd Prifysgol De Cymru, mewn partneriaeth â CholegauCymru, raglen ddatblygu ar lefel ôl-raddedig wedi ei anelu at reolwyr canolig ac uwch o fewn y sectorau AB ac Addysg Uwch yn ogystal â’r sector dysgu a sgiliau ehangach. Seiliwyd y rhaglen ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol LLUK.

Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cychwynnodd y cwrs Lefel 7 hwn ym mis Medi 2010, gan ddod i ben yn 2016. Fe'i darperwyd gan GolegauCymru ar y cyd gyda Phrifysgol De Cymru. Datblygwyd y cwrs er mwyn gwella perfformaid rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr timau.


Yn ogystal, mae ColegauCymru’n ymddwyn fel pwynt cydlynu a sefydliad arweiniol ar ystod o brosiectau cenedlaethol - ar ran neu ar y cyd ag eraill - sy’n helpu datblygu staff neu ddarparu cyfleoedd dysgu arwyddocaol i fyfyrwyr.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

Trefna a chefnoga ColegauCymru gyfleoedd i staff mewn colegau ymgymryd ag ymweliadau astudio tramor sy’n canolbwyntio ar wella ansawdd ac arloesi, cysgodi swyddi gyda chymheiriaid rhyngwladol, a datblygu partneriaethau strategol gyda phartneriaid rhyngwladol.

Rydyn ni hefyd yn helpu myfyrwyr coleg a phrentisiaid i ehangu eu gorwelion trwy gydlynu rhaglen lleoliadau gwaith tramor a chyfnewidiadau diwylliannol.

Yn ogystal, ColegauCymru yw prif gyswllt Cymru ar gyfer cydlynu ac/neu gyflwyno ystod o raglenni cymwysterau Ewropeaidd yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Dolenni allweddol:

Gwaith rhyngwladol

Gwaith Ewropeaidd

Sgiliau i Ewrop: ein gwefan sy'n dangos sut yr adwaenir sgiliau a chymwysterau ar draws Ewrop.

ColegauCymru yw'r corff sy'n arwain ar chwaraeon mewn colegau addysg bellach yng Nghymru, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru. Gweithia i godi proffil chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gwirfoddoli drwy brosiectau coleg a hyrwyddo chwaraeon ar lefel elit yn y colegau.

Blaenoriaethau datblygu allweddol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ymhlith myfyrwyr addysg bellach yng Nghymru
 • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn chwaraeon, gyda'r nod o leihau'r bwlch rhwng y rhywiau a chynyddu cyfleoedd i fyfyrwyr anabl
 • Cynyddu cyflogadwyedd myfyrwyr mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol tra'n datblygu gweithlu cynaliadwy ar gyfer addysg bellach a'r gymuned
 • Cefnogaeth gyfannol, academaidd a chystadleuol ar gyfer athletwyr lefel elit yn y sector addysg bellach drwy raglenni chwaraeon y colegau.

Dolen allweddol:

www.chwaraeoncolegau.cymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, ColegauCymru yw pwynt cyswllt cenedlaethol Cymru o ran cydlynu ystod o raglenni Ewropeaidd sy'n helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr, colegau, prifysgolion ac ymgynghorwyr gyrfa ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod ledled Ewrop.

Gyda'i gilydd, mae'r mentrau hyn yn:

 • cysylltu systemau cymwysterau cenedlaethol gwahanol wledydd i fframwaith cyfeirio cyffredin Ewropeaidd, gan wneud cymwysterau cenedlaethol yn fwy darllenadwy ar draws Ewrop
 • dangos y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith mewn crefftau penodol yn Ewrop
 • rhoi hyder yn sustemau sicrhau ansawdd rhaglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop, gan adeiladu cyd-ymddiriedaeth, a
 • galluogi cydnabybbiaeth o gyflawniadau dysgwyr yn ystod cyfnodau o astudio a / neu hyfforddiant dramor (y gellid eu bod yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Erasmus+).

www.sgiliauiewrop.cymru

Wrth ymbaratoi ar gyfer cymwysterau newydd Cymru, bu i Lywodraeth Cymru gytundebu ColegauCymru i:

 • datblygu DPP ar gyfer staff addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ol-16 i baratoi ar gyfer cyflwyno'r cymwysterau TGAU newydd.
 • rheoli'r Rhaglen Ymarferwyr Llythrennedd Digidol, datblygu, peilota a darparu hyfforddiant i ymarferwyr o flaen cyflwyno’r cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol ym mis Medi 2015.

Dolenni allweddol:

Rhaglen Llythrennedd Digidol ColegauCymru (ar Moodle ColegauCymru)

Cymwysterau ol-16: Rhaglen DPP ar gyfer TGAU (ar Moodle ColegauCymru)

Yn ogystal, bu i GolegauCymru:

 • ymgymryd â gwaith ymchwil i'r dichonoldeb a'r buddiannau posib o ddull dysgu seiliedig ar feysydd rhaglen. Bu i ni gyhoeddi cyfres o lyfrynnau rhaglen ar gyfer adolygiad gan gymheiriaid yn 2012/3. Cafodd y gwaith ddylanwad ar Gyferiaidur Rhaglenni'r Llywodraeth o'r holl raglenni ol-16 sy'n cymwys am arian cyhoeddus.
 • cydlynu cyfleoedd ymgynghori ar gyfer y sector cyfan i fwydo i mewn i'r Adolygiad ar Gymwysterau Cymru a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012, gan gynnwys fforwm ar-lein a chynhadledd ymgynghori cenedlaethol.
 • gweithio gyda cholegau a chyflogwyr yn 2010 i roi Fframwaith Credydau a Chymwysterau y DU (QCF) a Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (FfCChC) ar waith yng Nghymru.

Dolenni allweddol:

Cyfeiriadur Rhaglenni Ôl-16 Llywodraeth Cymru

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Cynhadledd Ymgynghori 2012 ar yr Adolygiad o Gymwysterau Cymru:

 1. Sleidiau'r gynhadledd gan gynnwys cyflwyniadau gan Gadeirydd yr Adolygiad, Huw Evans OBE, a'r Athro Alison Wolf
 2. Prif bwyntiau o'r gweithdai
 3. Pecyn y gynhadledd

Adolygiad o Gymwysterau 14-19 (gwefan Llywodraeth Cymru)

Ar ôl diwygio’r Canllawiau ar Gymunedau Dysgu Diogel a’r Pecyn Cymorth Hunanasesu gydag Estyn a phartneriaid AB, aeth ColegauCymru yn ei flaen i weithio gyda Chydlynydd Prevent Addysg Uwch a Phellach y Swyddfa Gartref ar gyfer Cymru er mwyn cyflwyno hyfforddiant i staff allweddol ar y ‘Prevent Duty’ (a gyflwynwyd yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015) er mwyn helpu atal pobl mewn sefydliadau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant annibynnol rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth.

ColegauCymru oedd rheolwr Arian am Oes yng Nghymru – sef menter ledled y Deyrnas Unedig gan Grŵp Bancio Lloyds (2012-2015) a hyfforddodd ymgynghorwyr, mentoriaid a thiwtoriaid pobl ifanc ar faterion cynhwysiant ariannol ac a gydlynodd gystadleuaeth rheoli arian blynyddol ledled y Deyrnas Unedig proffil uchel i bobl ifanc 16-25 oed. Mae'r rhaglen wedi dod i ben ond dengys ei werth parhaus mewn sawl cymuned lleol lle gwelir rhai o'r prosiectau yn dal yn fyw.

Dolen allweddol:

Arian am Oes

Arwain y ffordd

Caiff ColegauCymru ei arwain gan ei aelodau - colegau AB ledled Cymru.