Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2019

Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg

Dyddiad:12 Mehefin 2019

Lle: Gwesty Mercure, Caerdydd

Yfory byddwn yn dod â chyfres o arbenigwyr o’r DU at ei gilydd i drafod amryw o bynciau llosg sy’n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau. Byddwn yn trafod sut mae cydweithio i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Drwy glywed gan ystod eang o gyfraniadau, byddwn yn ysbrydoli’r mynychwyr i feddwl am gyfraniad eu sefydliadau eu hunain i'r agenda hwn.

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn colegau addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Ugain mlynedd ers datganoli, mae’r gynhadledd yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus.

Tocynnau - £185 +TAW

Gweithdai y Bore


Adroddiad ‘Gwerth Prentisiaethau i Gymru’ – y camau nesaf


Wrth inni wynebu’r cyfnod hwn o newid, aeth City & Guilds a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ati i gomisiynu adolygiad annibynnol o’r system brentisiaethau yng Nghymru. Y nod oedd rhoi gwybodaeth a allai fod yn sail i bolisïau Llywodraeth Cymru a helpu i ddarparu prentisiaethau’n ymarferol. Ar sail y canfyddiadau a welwyd yng Nghymru, gwnaed cyfres o argymhellion:

  • Mae angen creu a gweithredu polisi yn fwy cyflym ac yn fwy hyblyg
  • Mae angen mesur ansawdd yn well gydag un corff yn unig yn arwain hynny
  • Ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, mae angen darlun cliriach o ystyr rhagorol, gyda dangosyddion perfformiad cadarn, fel nad oes amheuaeth gan ddarparwyr prentisiaethau ynghylch yr hyn yw’r nod

David Phillips, Cyfarwyddwr Gweithredol yn City & Guilds, fydd yn arwain y gweithdy hwn, ochr yn ochr â phanel a fydd yn trafod eich barn a’ch syniadau chi am brentisiaethau yng Nghymru.

Mae dolen i’r adroddiad a’r ymateb iddo ar gael fan hyn


Cymwysterau a wnaed yng Nghymru: cydbwyso’r pedwar prif beth


Mae’r dull ‘Gwnaed yng Nghymru’ o ymdrin â chymwysterau yn yr unfed ganrif ar hugain yn rhoi pasbort i bobl i’w dyfodol yn y byd gwaith, ble bynnag y bo hynny. Mae pedwar prif beth sy’n allweddol mewn unrhyw gymhwyster newydd – ond beth ydynt a pham eu bod yn bwysig? A sut mae sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng y rhain i roi’r cynnig gorau posibl i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru a’r tu hwnt?

Yn y sesiwn hon, bydd Cassy Taylor, sy’n Gyfarwyddwr Cyswllt yn Cymwysterau Cymru, yn trafod sut y mae cymwysterau newydd yn cael eu datblygu a’u darparu yng Nghymru gan sicrhau eu bod yn ddibynadwy, yn ddilys, yn hydrin ac yn dilyn proses ymgysylltu. Ymunwch â’r sgwrs ynghylch beth yw goblygiadau sicrhau’r cydbwysedd cywir i gymwysterau.


50 mlynedd o arloesi, partneriaethau a chynnydd – beth nesaf?


Wrth i’r Brifysgol Agored ddathlu ei hanner canmlwyddiant, rydym wedi cael cyfle i gnoi cil ac i feddwl am ddysgu dros y 50 mlynedd nesaf. Bydd astudio gyda’r Brifysgol Agored yn dal i newid bywydau pobl, ac rydym am ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda phartneriaid er mwyn rhoi cyfleoedd i’r holl fyfyrwyr sydd heb roi eu bryd ar addysg uwch yn draddodiadol.

Rydym yn rhoi cyfleoedd unigryw i’r dysgwyr hynny sy’n gweithio, a’r rheini sydd â chyfrifoldebau gofalu, anableddau a chyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio. Wrth i’r economi newid, fe allwn gydweithio i sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd i uwchsgilio ac ailsgilio drwy ddysgu gydol oes arloesol. Nid oes modd i bawb symud i addysg bellach o hyd; mae’r Brifysgol Agored yn wahanol ac rydym yn rhoi cyfleoedd i bobl ddysgu o bell a dysgu’n rhan amser, a hynny mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’u bywydau.

Mae gweithio gyda cholegau yn beth cymharol newydd i’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Rydym am rannu ein cyfleoedd dysgu arloesol gyda chi – o ddysgu anffurfiol a chyrsiau mynediad i gyrsiau gradd a phrentisiaethau gradd. Rydym hefyd yn awyddus i wybod beth sydd ei angen arnoch er mwyn i ddysgwyr lwyddo ar lwybrau dysgu mewn partneriaeth â ni. Dewch inni gydweithio er mwyn rhoi’r sgiliau y mae eu hangen ar ddysgwyr er mwyn llwyddo dros y 50 mlynedd nesaf!


Creu tirlun y dyfodol ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru


Mae gan Gymru system ôl-16 gref ac eang, ac mae angen ei mireinio’n barhaol mewn byd sy’n newid yn gyson. Nod y gweithdy hwn yw ailddiffinio cyfeiriad polisi’r dyfodol ar gyfer dysgu ôl-16, gan gryfhau, symleiddio a chysoni’r holl lwybrau dysgu ledled Cymru.

Byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Adolygu’r cyd-destun polisi yng Nghymru, gan gynnwys y diwygiadau i AHO dros y blynyddoedd nesaf
  • Ystyried y dylanwadau allanol sy’n ysgogi newid, gan gynnwys diwygiadau i addysg dechnegol yn Lloegr a goblygiadau hynny i Gymru
  • Canfod sut y gallai llwybrau dysgu fod yn gliriach ac yn symlach, ac edrych ar yr opsiynau ar gyfer newid, hyd at ac yn cynnwys prentisiaethau gradd yng Nghymru
  • Ceisio sicrhau model cydweithredol cychwynnol ar gyfer datblygu

Gweithdai y Brynhawn


Cymwysterau Galwedigaethol – Gwnaed yng Nghymru, ar gyfer Cymru


CBAC yw corff dyfarnu mwyaf Cymru, corff sydd wedi bod yn datblygu ac yn dyfarnu cymwysterau am dros 70 mlynedd. Ers dechrau 2015, mae CBAC wedi bod yn rhoi pwyslais cynyddol ar ei bortffolio galwedigaethol, gan gryfhau ac ehangu’r ystod a’r math o gymwysterau y mae’n eu cynnig. Yn y gweithdy hwn, bydd Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol CBAC ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol, yn sôn am weledigaeth y sefydliad ar gyfer cymwysterau galwedigaethol dros y tair blynedd nesaf, gan ofyn am adborth gan y rheini sy’n bresennol er mwyn helpu i benderfynu ar y camau gweithredu a fydd yn flaenoriaeth yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.


Cyfleoedd a heriau datblygu Sgiliau Dwyieithog Dysgwyr


Yn dilyn adolygiad o’n gwaith gan y Grŵp Tasg a Gorffen gan Lywodraeth Cymru, ymestynnwyd rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i’r sector ôl-16 yn ddiweddar. Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cyflwyniad byr o’r strategaeth a’r cynllun gweithredu o ran y Gymraeg a dwyieithrwydd i’r sector. Bydd y gweithdy yn ffocysu ar drafod yr heriau yn ogystal â chreu datrysiadau ac atebion i’r heriau. Byddwn hefyd yn adnabod cyfleoedd i ni gydweithio a chyd-gynllunio er mwyn gwireddu’r cynllun gweithredu a chyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.


Potensial Addysg 4.0: “Chwyldroi” Addysg yng Nghymru


Rydym bellach yn anterth y pedwerydd chwyldro diwydiannol wrth i dechnoleg newid sut y byddwn yn byw, yn gweithio ac yn mwynhau ein hunain – a hynny’n barhaol. Bydd y sesiwn hon yn dathlu rhai o’r datblygiadau diweddar sydd wedi golygu bod Cymru ar flaen y gad ym maes arferion digidol, yn ogystal ag edrych ar sut y mae technoleg yn effeithio ar y gweithle ar hyn o bryd, a sut y bydd yn gwneud hynny yn y dyfodol. Bydd cyfle i uwch arweinwyr drafod a yw eu cwricwlwm presennol yn paratoi eu myfyrwyr at fyd gwaith y dyfodol ai peidio. At hynny, trwy ei agenda addysg 4.0, bydd Jisc yn dangos sut y gall colegau ddefnyddio technolegau’r pedwerydd chwyldro diwydiannol – pethau fel deallusrwydd artiffisial, awtomatiaeth, a roboteg – er mwyn gweddnewid eu prosesau addysgu, dysgu, asesu a busnes.


Gweithgarwch Rhyngwladol - Defnyddio’r model iawn i fy sefydliad i


Mae Brexit wedi golygu bod y sector addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol yn y Deyrnas Unedig wedi dechrau edrych ar y gwerth, y manteision a’r risg sydd ynghlwm wrth ymgysylltu rhyngwladol. Yn ddiweddar, lansiodd Llywodraeth y DU ei Strategaeth Addysg Ryngwladol newydd, ac mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wrthi’n creu strategaeth ryngwladol newydd i Gymru.

Felly, sut y gall eich sefydliad chi gynllunio’i fusnes a chyflawni diwydrwydd dyladwy mewn ffordd gadarn, ac mewn ffordd sy’n lleihau unrhyw risg sydd ynghlwm wrth weithgarwch rhyngwladol?

Bydd Jonathan Ledger, Arbenigwr Addysg a Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol (TVET) yn yr Adran Masnach Ryngwladol (DTI) a Lesley Davies, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau’r DU, yn arwain gweithdy rhyngweithiol a fydd yn edrych ar y pethau hyn:

  • Rhoi model busnes cadarn ar waith er mwyn profi gwaith rhyngwladol ymlaen llaw
  • Defnyddio Gwasanaethau Cymorth y DIT i ddatblygu gweithgarwch rhyngwladol
  • Edrych ar rôl Partneriaeth Sgiliau’r DU (UKSP) wrth hyrwyddo gweithgarwch TVET y Deyrnas Unedig dramor

DRAFT Agenda

8:30 - 9:15 Cofrestru, Arddangosfeydd a Lluniaeth
9:15 - 9:20 Croeso - Jennifer Jones, BBC
9:20 - 9:40 Chris Jones, Prif Weithredwr Grwp, City and Guilds
9:40 - 10:30 Pedair gwlad, pedwar arweinydd: Heriau Cyffredin, Gwahanol Ddulliau - Panel o Arweinwyr Addysg Bellach o’r Pedair Cenedl
10:30 - 10:55 Cyfraniad addysg bellach i Gymru - Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC
10:55 - 11:10 Lluniaeth, Arddangosfeydd a Rhwydweithio
11:10 - 12:10 GWEITHDAI
12:10 - 12:55 Cinio
12:55 - 13:15 Pobl a lle: pwysigrwydd lle rydych chi’n byw ac addysgu - Neil McInroy, Prif Weithredwr, Y Ganolfan ar gyfer Strategaethau Economaidd Lleol (CLES)
13:15 - 13:30 Gwerth lleol o ymagwedd fyd-eang at sgiliau - Jonathan Ledger, Arbenigwr Technegol ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol i Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU (Addysg)
13:30 - 14:30 GWEITHDAI
14:30 - 14:50 Lluniaeth, Arddangosfeydd a Rhwydweithio
14:50 - 15:10 Addasu i Newid, Gwersi ar gyfer yr 21ain Ganrif - Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu'r Principality
15:10 - 15:25 Beth wnawn ni nesa? - Dafydd Evans, Cadeirydd ColegauCymru
15:25 - 15:30 Cloi - Jennifer Jones, BBC

Cyfleoedd Nawddi ac Arddangos

Rydym yn bwriadu cynnal ein cynhadledd flynyddol fis Mehefin ar thema “Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg”. Hoffem roi cynnig ichi i gefnogi ein cynhadledd a bod yn bartner inni eleni.

Mae addysg ôl-orfodol yn golygu llawer iawn mwy na dim ond darparu sgiliau’n unig, ac felly y dylai pethau fod.  Mae sefydliadau addysg bellach yn sefydliadau ‘angori’ yn eu cymunedau. Nid darparu addysg, cyfleoedd i ddysgu a sgiliau yn unig y maent, ond creu gwaith o bwys, creu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n gymdeithasol, a chyfrannu at gydlyniant cymunedol. 

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Wrth i risgiau costau gael blaenoriaeth ar draul gwerth, bydd cynhadledd ColegauCymru 2019 yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus. Nid yw’r heriau hyn yn newydd, ond maent wedi dod yn gynyddol bwysig yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch â ni i ystyried sut y gall addysg bellach helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain, a hynny yng Nghymru a’r tu hwnt.

Ein bwriad yw edrych ar enghreifftiau o'r pedair cenedl ynghyd â chlywed safbwyntiau rhyngwladol ar y diwrnod. Ymhlith cynulleidfa’r Gynhadledd bydd arweinwyr colegau, arweinwyr addysg yn ehangach, uwch swyddogion y llywodraeth, a gweithwyr proffesiynol ym maes polisi cyhoeddus. Bydd digon o gyfle i rwydweithio hefyd gydag arbenigwyr addysg a phobl eraill ddylanwadol o gymunedau ledled Cymru.

Pecynnau noddi

Aur
£3,000 +TAW
Cydnabyddiaeth logo ar lefel uchaf
Hysbyseb tudalen lawn yn y pecyn I gynrychiolwyr
Erthygl i’w gyhoeddi ar ein we
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Neges gan y noddwr i’w hanfon mewn e-bost marchnata
Cyflwyno gweithdy
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Cydnabod y noddwr wrth agor a chloi’r gynhadledd
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Arian
£1,500 +TAW
Hysbyseb hanner tudalen yn y pecyn I gynrychiolwyr
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Efydd
£400 +TAW
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
1 tocyn cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael, gwelwch ein llyfryn am ragor o fanylion.

Noddwyr Cynhadledd

Main Stage Speakers

Skills and the Ever Changing Landscape of the UK

Chris Jones, Group CEO, The City & Guilds Group

The Further Education Contribution to Wales

Minister for Education, Kirsty Williams AM

Card image cap
Building an economy for all: colleges as anchors

Neil McInroy, Chief Executive, The Centre for Local Economic Strategies

Card image cap
Localised value of a global approach to skills

Jonathan Ledger, Technical and VET Specialist for the UK Government Department for International Trade (Education)

Card image cap
Being a 159 Year Old Challenger

Julie-Ann Haines, Chief Customer Officer, Principality Building Society

Card image cap
So, what do we do next?

Dafydd Evans, Chair of ColegauCymru

Other Events