Creu Cymru well – gwersi o Ewrop

Wrth i'r hinsawdd wleidyddol yn y DU, ac ar draws y byd ehangach, barhau i fod yn ansicr, mae materion o ystwythder economaidd a sut i baratoi'n well ar gyfer sioc economaidd yn bwysicach fyth.

Mae'r ymchwil hwn, a gynhaliwyd ar ran ColegauCymru, yn tynnu ar brofiadau chwe rhanbarth Ewropeaidd (Flanders, Gwlad Belg; Niederosterreich, Awstria; Pays de la Loire, Ffrainc; Pomorskie, Gwlad Pwyl; Schleswig-Holstein, yr Almaen; a Tampere, y Ffindir). Mae'n archwilio'r berthynas rhwng sgiliau lefel uwch a chydnerthedd economaidd. Gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth gyhoeddedig a chyfweliadau wyneb yn wyneb ar draws y chwe rhanbarth, canfu'r tîm ymchwil fod ystod o ffactorau wedi dylanwadu ar ystwythder economaidd, ac mai un agwedd yn unig oedd sgiliau lefel uwch.

Mae'r adroddiad yn gwneud cyfraniad pwysig at y ddadl ar gydnerthedd economaidd, sgiliau ac yn bwysicach, sut y gall Cymru wneud y gorau o'r wybodaeth a'r profiad a rennir gan ein partneriaid mewn gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae cydweithredu, boed o fewn rhanbarthau neu rhwng rhanbarthau, yn parhau i fod yn allweddol wrth i ni geisio siarter y dyfodol.

Byddwn yn trafod canfyddiadau’r adroddiad yn ein Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol, a noddir gan John Griffiths AC, yn Nhŷ Hywel ar 24 Medi 2019.

Mae ColegauCymru yn ddiolchgar am gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd trwy grant EACEA i Bwyntiau Cyswllt Cenedlaethol EQAVET. Diolch hefyd i dîm ymchwil Dr Mark Lang, Phil Whitney, Bradley Tanner ac Ian Pegg, ac i'r Athro Gill Bristow a Dr Adrian Healy ym Mhrifysgol Caerdydd am eu cefnogaeth a'u harweiniad arbenigol. Yn ogystal â phawb a roddodd o'u hamser ac arbenigedd sydd wedi cyfrannu at y prosiect, ar draws y chwe rhanbarth Ewropeaidd ac yng Nghymru.

Dr Rachel Bowen
Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, ColegauCymru

Dolen i'r cyhoeddiad

Ymwadiad: Nid yw cefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd i gynhyrchu'r cyhoeddiad hwn yn gyfystyr â chadarnhau'r cynnwys sy'n adlewyrchu barn yr awduron yn unig. Ni ellir dal y Comisiwn yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd a wneir o'r wybodaeth a gynhwysir ynddo.