Mae ColegauCymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd

Elusen addysg ôl-16 sy'n hyrwyddo addysg, hyfforddiant a sgiliau o safon fyd-eang ar gyfer pob dysgwr ôl-orfodol yng Nghymru

Mae ColegauCymru yn ehangu ei Fwrdd - os ydych chi'n ymddiriedolwr, neu'n gyn ymddiriedolwr a / neu'n hyrwyddwr llywodraethu ac arweinyddiaeth dda, hoffem glywed wrthych.

Mae gennych y cyfle i ymuno â grŵp o ymddiriedolwyr brwdfrydig sydd, gan weithio gyda'r Prif Weithredwr a'i dîm, wedi cael effaith ar hyrwyddo a chefnogi buddiannau colegau Addysg Bellach yng Nghymru. Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal y momentwm, rydym yn awyddus i ehangu ystod arbenigedd y Bwrdd, profiad ac adeiladu amrywiaeth gwirioneddol o ystyriaeth a her adeiladol.

Rydym yn chwilio am hyd at ddau ymddiriedolwr. Yn ddelfrydol, byddwch wedi cael rhyw fath o brofiad ymddiriedolwr / bwrdd naill ai o'r sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad strategol a gweithredol yn un o'r meysydd eang hyn:

 • Datblygiad busnes
 • Marchnata
 • TG a marchnata digidol a'r cyfryngau
 • Cyllid
 • Rheoli Adnoddau Dynol

Gofynion penodol

Yn gyffredinol, rydym yn edrych am y profiadau a'r agweddau canlynol:

 • Rydych chi'n adnabod y sector elusennau, fel cadeirydd, ymddiriedolwr neu aelod o staff.
 • Rydych wedi ymrwymo i'r sector AB, ac yn helpu i'w wneud y mwyaf effeithiol y gall fod.
 • Mae gennych ddiddordeb mewn cyflawni hyn trwy wella'r llywodraethu a'r arweinyddiaeth, a chredwch y gall arweinyddiaeth dda wneud gwahaniaeth mawr.
 • Beth bynnag yw eich oedran, rydych chi'n dal i ddysgu ac yn awyddus i ddatblygu trwy brofiadau newydd.
 • Rydych chi'n golegol, yn hyderus yn eich barn eich hun ond yn gallu integreiddio i dîm effeithiol.
 • Rydych chi'n barod i fod yn agored, yn dadlau'n ddwfn ac yn adeiladol, nid bob amser yn ennill ond yn gallu cefnogi penderfyniad ar ôl ei gymryd.
 • Byddwch yn dod â ac yn defnyddio eich sgiliau proffesiynol a'ch profiadau bywyd, ond byddwch yn ymddiddori ym mhob agwedd o’n gwaith.

Dyletswyddau Craidd

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd. Mae cyfarfodydd yn tueddu i fod tua dwy awr o hyd. Mae hyblygrwydd i fynychu'r cyfarfodydd trwy fideo-gynadledda neu Skype.

Gofynion Iaith Gymraeg

Mae ColegauCymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei wasanaeth dwyieithog, ac mae'n croesawu ceisiadau am unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Telerau swydd

Os penodir, byddwch yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd, gyda sgôp i adnewyddu am dair blynedd arall. Mae'r rôl yn ddi-dâl. Fodd bynnag, rydym yn talu costau teithio i gyfarfodydd y Bwrdd.

Sut i wneud cais

Danfonwch eich CV a nodyn eglurhaol yn nodi pam rydych chi'n gwneud cais, yr hyn y teimlwch y gallwch ei gyflwyno i Fwrdd ColegauCymru a'r hyn y gallech ei ddysgu gennym ni i'ch helpu yn eich datblygiad personol.

Croesawn geisiadau, yn enwedig gan ymgeiswyr benywaidd ac ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig, sydd wedi eu tan-gynrychioli ar ein Bwrdd ar hyn o bryd

Cysylltwch â Julie Osman, Ysgrifennydd y Cwmni, ar julie.osman@collegeswales.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyfle hwn, gallwch e-bostio'r cyfeiriad uchod.

Y dyddiad cau yw 10yb ddydd Gwener, 26 Ebrill 2019

I gael rhagor o wybodaeth am arfer gorau wrth fod yn ymddiriedolwr, ceir canllawiau'r Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol , ac rydym yn argymell y Cod Llywodraethu i Elusennau .