Safonau'r Iaith Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'r egwyddor o beidio a trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yn graidd i'r datblygiad ac mae'r mesur yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd ColegauCymru yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y Safonau

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys ColegauCymru. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’n rhaid i ColegauCymru gydymffurfio â’r safonau canlynol:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i ColegauCymru ar 25 Ionawr 2016, sy’n nodi’r safonau sy’n berthnasol i ni. Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio llawn ar gael isod.

  1. Hysbysiad Cydymffurfio

Sicrhau cydymffurfiaeth

Rydym yn cofnodi sut rydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen Cydymffurfiaeth â’r Safonau, sydd ar gael isod.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.

  1. Sicrhau cydymffurfiaeth

Cynllun Iaith

Dyma gynllun iaith ColegauCymru.

  1. Cynllun yr Iaith Gymraeg

Sylwadau

Os hoffech wneud sylwad am ein defnydd o'r Gymraeg yna cysylltwch gyda helo@colegaucymru.ac.uk