Pwy ydyn ni

ColegauCymru yw'r corff cenedlaethol sy'n cynrychioli yr 13 o golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Cafodd ei greu yn 1993 yn elusen addysgiadol a chwmni cyfyngedig trwy warant. Cafodd ei adnabod fel "fforwm" tan ei ail-enwi yn 2009.

Lleolir swyddfeydd ColegauCymru yn Nhongwynlais, Caerdydd.

Trwy ColegauCymru, caiff colegau eu cynrychioli ar amryw bwyllgor, partïon gwaith, a grwpiau eraill sy'n dylanwadu ac yn llywio polisiau addysg ôl-16 a dysgu gydol oes. Yn y bôn, staff uwch ColegauCymru sy'n cynrychioli'r sector ar y grwpiau hyn. Mae'n bosib hefyd i aelodau o'r bwrdd, penaethiaid colegau, a staff uwch yr aelod-golegau gael eu enwebu gan Fwrdd ColegauCymru, y prif weithredwr, neu gan rwydwaith ColegauCymru i gynrychioli colegau ar faes polisi neu bwyllgor penodol.

Rheoli a Llywodraethu

Mae ymddiriedolwyr yr elusen yn sicrhau hygrededd ariannol ColegauCymru ac yn rhoi arweiniad strategol.

Mae'r bwrdd o gyfarwyddwyr yn cynnwys penaethiaid colegau, gan gynnwys un a etholir yn Gadeirydd ac un a etholir yn Ddirprwy Gadeirydd. Mae'r bwrdd hefyd yn cynnwys dau gadeirydd o gyrff llywodraethu fel arsylwyr.

Ceir dolenni isod i'r dogfennau sy'n berthnasol i'w gwaith. Yn Saesneg yn unig y mae'r rhain ar gael ar hyn o bryd.

  1. Polisi Cwynion ColegauCymru 2017
  2. Financial Statements - Colleges Wales / Colegau Cymru Limited Consolidated accounts 31 July 2015
  3. ColegauCymru’s Articles of Association – 12 May 2014
  4. Board of Directors Declaration of Interests Register 2015/16
  5. Board of Directors Code of Conduct
Sharron Lusher

Sharron Lusher (Cadeirydd)

Pennaeth Coleg Sir Benfro

 

 

Judith Evans

Judith Evans

Pennaeth, Coleg y Cymoedd

 

Dafydd Evans (Is-gadeirydd)

Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai

 

Mark Dacey

Mark Dacey

Prif Weithredwr Grŵp NPTC

 

Mike James

Mike James

Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a'r Fro

 

David Jones OBE

David Jones OBE

Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria

 

 

Mark Jones

Mark Jones

Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe

 

 

Guy Lacey

Guy Lacey

Pennaeth Coleg Gwent

 

Barry Liles

Barry Liles

Pennaeth a Phrif Weithredwr
Coleg Sir Gâr & Coleg Ceredigion

Mark Leighfield

Mark Leighfield

Pennaeth Coleg Catholig Dewi Sant

 

John O'Shea

John O'Shea

Pennaeth Coleg Merthyr Tudful

 

Simon Pirotte

Simon Pirotte

Pennaeth Coleg Penybont

 

 

John Clutton

John Clutton (Arsylwr)

Cadeirydd Coleg Cambria

 

Kathryn Robson - Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru

Kathryn Robson

Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru

Staff

Lleolir y mwyafrif o'r staff yn swyddfeydd ColegauCymru yn Nhongwynlais, Caerdydd.

Yn ogystal, darparerir ystod o wasnaethau gan ymghynghorwyr gan gynnwys cydlynu rhwydweithiau ar gyfer staff uwch y colegau ac ymgymryd a phrosiectau ymchwil dan arweinyddiaeth ColegauCymru ar ran cyrff allanol.

CEO Iestyn Davies

Iestyn Davies

Prif Weithredwr

Mae Iestyn yn gyfrifol am:

  • arweinyddiaeth o GolegauCymru fel corff sy'n cynrychioli colegau
  • codi proffil colegau a CholegauCymru ymysg penderfynwyr allweddol
  • adrodd yn uniongyrchol at Fwrdd y Cyfarwyddwyr
  • sicrhau bod ColegauCymru yn cadw hygrededd ariannol.

Ebost: Iestyn.Davies@colegaucymru.ac.uk

Carolyn Thomas

Carolyn Thomas

Cyfarwyddwr Cyllid

Ei phrif gyfrifoldebau yw rheoli cyllid ColegauCymru a'r is-gwmni: fforwm Services Limited.

Ebost: Carolyn.Thomas@colegaucymru.ac.uk

Julie Osman

Julie Osman

Cyfarwyddwr Gweinyddu Busnes / Ysgrifennydd y Cwmni

Ebost: Julie.Osman@colegaucymru.ac.uk

Claire Roberts

Claire Roberts

Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ebost: Claire.Roberts@colegaucymru.ac.uk

Rachel Bowen Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu

Rachel Bowen

Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu

Ebost: Rachel.Bowen@colegaucymru.ac.uk

Sian Holleran

Sian Holleran

Cydlynydd Rhyngwladol

Mae Sian yn gyfrifol am adain ryngwladol ColegauCymru, sef

CollegesWales (UK) International

Ebost: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Rob Baynham

Rob Baynham

Cydlynydd Chwaraeon

Ebost: Rob.Baynham@colegaucymru.ac.uk

Gill Barclay

Gill Barclay

Swyddog Cyllid

Ebost: Gill.Barclay@colegaucymru.ac.uk

Amy Evans Derbynnydd / Gweinyddydd

Amy Evans

Derbynnydd / Gweinyddydd

Ebost: Amy.Evans@colegaucymru.ac.uk

Aelodau ColegauCymru

Mae pob un o'r 13 coleg a sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru yn aelodau o GolegauCymru.

Trwy'r wefan hon, defnyddir y termau 'coleg' a 'choleg AB' i gwmpasu pob math o goleg a sefydliad AB.

Dewch o hyd i goleg

Cyflwyniad i'r colegau