Ein gwaith

Ein cenhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

 

“Gamwn, ŵy a sglodion mewn tafarn nos ar ôl nos”- Adroddiad Sgiliau yn Niwydiannau Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch (MTLl)

 1. Adroddiad Llawn

Arddangos Gwerth Economaidd Colegau AB yng Nghymru - Awst 2017

 1. Taflen Ffeithiau
 2. Crynodeb Gweithredol
 3. Adroddiad Llawn (yn Saesneg yn unig)

Cynrychiola ColegauCymru golegau i’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau a’u dylanwadwyr ar faterion polisi sy’n effeithio ar addysg a hyfforddiant ôl-16, gan gynnwys y cysylltiadau rhwng addysg a’r economi, iechyd a lles. Bwriedwn fod yn adeiladol yn ein syniadau, gan gynnig atebion lle mae hynny'n bosib, a thrwy fod yn agor i newid sy'n arwain at welliant.

Ar y cyfan, mae materion addysg wedi eu datganoli. Gan hynny, mae'r rhan fwyaf o'n gwaith sy'n gysylltiedig â pholisi ac erioli yn canolbwyntio Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn ogystal â chyfarfod â Gweinidogion y Llywodraeth a'u swyddogion yn rheolaidd, mae ColegauCymru hefyd yn cyfarfod ac yn briffio siaradwyr y pleidiau ac aelodau pwyllgorau allweddol y Cynulliad.

Rydym yn datblygu ac yn hyrwyddo ymatebion polisi i faterion allweddol, yn cyhoeddi datganiadau polisi, yn cymryd rôl weithgar yng ngalwadau pwyllgorau craffu’r Cynulliad am dystiolaeth ac ymgynghoriadau gan ystod o sefydliadau, ac yn cynrychioli’r sector ar bwyllgorau allweddol, grwpiau gorchwyl a gorffen a grwpiau ymgynghorol.

Mae ein ymchwil gyfredol yn cynnwys gwaith ar effaith economaidd colegau; cysidro dichonolrwydd dynodiad Meistr Crefft ar gyfer rheolwyr mewn diwydiant sydd yn arbenigwyr galwedigaethol; defnydd sgiliau BBAChau yn y sectorau twristiaeth, lletygarwch ac adwerthu; datblygu awgrymiadau ar gyfer cyfundrefn asesu ansawdd gwell ar gyfer addysg uwch mewn colegau; ac ystyried effaith y tri chynllun sgiliau rhanbarthol ar dlodi, twf economaidd a gwydnwch.

Dolenni allweddol:

Newyddion amserol

Papurau cefndir, cyhoeddiadau ac ymatebion i ymgynghoriadau

Wordpress blog

Sefydlwyd Grŵp Trawsbleidiol ColegauCymru ym mis Medi 2017 i gynnal sgwrs Chatham House ar anghenion sgiliau, hyfforddiant ac addysg yng Nghymru. Cadeirir y grŵp gan John Griffiths AC, a chefnogir gan Darren Millar AC Huw Irranca-Davies AC, Vikki Howells AC, a Llyr Gruffydd AC.

26 Medi 2017 - Y Wyneb Newidiol AB

 1. Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol (Rhaglen)
 2. Grŵp Trawsbleidiol – AB a Sgiliau Dyfodol (Cyflwyniad)
 3. Grwp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol (Y Newid ym Myd AB)

30 Ionawr 2018 - Ffocws ar Adeiladwaith

 1. Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol (Rhaglen)
 2. Grŵp Trawsbleidiol – AB a Sgiliau Dyfodol (Cyflwyniad)

22 Mai 2018 - Ffocws ar Iechyd & Gofal Cymdeithasol

 1. Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol (Rhaglen)
 2. Grŵp Trawsbleidiol – AB a Sgiliau Dyfodol (Nodiadau)

9 Hydref 2018 - Ariannu Teg i AB

 1. Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol (Rhaglen)
 2. Cyflwyniadau Ariannu Teg i AB

Mae ColegauCymru yn llywio a/neu yn cymryd rhan weithgar yn y gwaith o gefnogi mentrau sy’n hyrwyddo ac yn dangos gwerth sgiliau galwedigaethol, gan gynnwys Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, WorldSkills UK a Diwrnod VQ – ar y cyd â chyrff eraill.

Dolenni allweddol:

Diwrnod VQ a Gwobrau VQ

WorldSkills UK

Gwobrau Ysbrydoli Oedolion

Digwyddiadau achlysurol eraill

Bu i GolegauCymru hefyd arwain a/neu gymryd rhan flaenllaw mewn ymgyrchoedd eraill dros y blynyddoedd, gan gynnwys:

Wythnos Beirianneg Cymru

Mae ColegauCymru yn darparu ystod o wasanaethau proffesiynol i'w aelodau. Mae hefyd wedi agor nifer o'i wasanaethau i fudiadau yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 na sy'n aelodau.

Yn benodol, yr ydym yn:

 • cydlynu ystod eang o rwydweithiau proffesiynol ar moodle
 • adnabod a chydnabod arfer dda drwy wobrau blynyddol ColegauCymru
 • ffocysu ar godi safonau mewn Dysgu ac Addysgu drwy gyfres o gynadleddau ac ymweliadau addysgol rhyngwladol
 • darparu rhagleni DPP ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr yn AB, er enghraifft yr MA a Thystysgrif Ȏl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer rheolwyr canol ac uwch (wedi eu dilysu gan bartneriaid addysg uwch) (noder: ni dderbynnir ymrestriadau newydd o 2016 ymlaen).
 • cynorthwyo colegau i gynyddu y math a'r ystod o gyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, ac i'w paratoi ar gyfer cyflwyniad y Safonau Iaith Gymraeg.

Dolenni allweddol:

Moodle ColegauCymru

Gwobrau ColegauCymru

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru

Digwyddiadau dysgu ac addysgu

Ymweliadau astudio dramor

Datblygu arweinwyr AB

Rhwng 2003-2016, bu i GolegauCymru ddarparu nifer o gyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer staff colegau, gan gynnwys y rhaglen Gradd Meistr boblogaidd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB), a Thystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Nid yw'r rhaglenni hyn yn derbyn ymrestriadau newydd, ond caiff myfyrwyr cyfredol eu cefnogi hyd nes iddynt gwblhau eu cymhwyster.

Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB)

Rhwng 2003 a 2016, cynigodd Prifysgol De Cymru, mewn partneriaeth â CholegauCymru, raglen ddatblygu ar lefel ôl-raddedig wedi ei anelu at reolwyr canolig ac uwch o fewn y sectorau AB ac Addysg Uwch yn ogystal â’r sector dysgu a sgiliau ehangach. Seiliwyd y rhaglen ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol LLUK.

Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cychwynnodd y cwrs Lefel 7 hwn ym mis Medi 2010, gan ddod i ben yn 2016. Fe'i darperwyd gan GolegauCymru ar y cyd gyda Phrifysgol De Cymru. Datblygwyd y cwrs er mwyn gwella perfformaid rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr timau.

 

Yn ogystal, mae ColegauCymru’n ymddwyn fel pwynt cydlynu a sefydliad arweiniol ar ystod o brosiectau cenedlaethol - ar ran neu ar y cyd ag eraill - sy’n helpu datblygu staff neu ddarparu cyfleoedd dysgu arwyddocaol i fyfyrwyr.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

Trefna a chefnoga ColegauCymru gyfleoedd i staff mewn colegau ymgymryd ag ymweliadau astudio tramor sy’n canolbwyntio ar wella ansawdd ac arloesi, cysgodi swyddi gyda chymheiriaid rhyngwladol, a datblygu partneriaethau strategol gyda phartneriaid rhyngwladol.

Rydyn ni hefyd yn helpu myfyrwyr coleg a phrentisiaid i ehangu eu gorwelion trwy gydlynu rhaglen lleoliadau gwaith tramor a chyfnewidiadau diwylliannol.

Yn ogystal, ColegauCymru yw prif gyswllt Cymru ar gyfer cydlynu ac/neu gyflwyno ystod o raglenni cymwysterau Ewropeaidd yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Dolenni allweddol:

Gwaith rhyngwladol

Gwaith Ewropeaidd

Sgiliau i Ewrop: ein gwefan sy'n dangos sut yr adwaenir sgiliau a chymwysterau ar draws Ewrop.

ColegauCymru yw'r corff sy'n arwain ar chwaraeon mewn colegau addysg bellach yng Nghymru, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru. Gweithia i godi proffil chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gwirfoddoli drwy brosiectau coleg a hyrwyddo chwaraeon ar lefel elit yn y colegau.

Blaenoriaethau datblygu allweddol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ymhlith myfyrwyr addysg bellach yng Nghymru
 • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn chwaraeon, gyda'r nod o leihau'r bwlch rhwng y rhywiau a chynyddu cyfleoedd i fyfyrwyr anabl
 • Cynyddu cyflogadwyedd myfyrwyr mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol tra'n datblygu gweithlu cynaliadwy ar gyfer addysg bellach a'r gymuned
 • Cefnogaeth gyfannol, academaidd a chystadleuol ar gyfer athletwyr lefel elit yn y sector addysg bellach drwy raglenni chwaraeon y colegau.

Dolen allweddol:

www.chwaraeoncolegau.cymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, ColegauCymru yw pwynt cyswllt cenedlaethol Cymru o ran cydlynu ystod o raglenni Ewropeaidd sy'n helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr, colegau, prifysgolion ac ymgynghorwyr gyrfa ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod ledled Ewrop.

Gyda'i gilydd, mae'r mentrau hyn yn:

 • cysylltu systemau cymwysterau cenedlaethol gwahanol wledydd i fframwaith cyfeirio cyffredin Ewropeaidd, gan wneud cymwysterau cenedlaethol yn fwy darllenadwy ar draws Ewrop
 • dangos y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith mewn crefftau penodol yn Ewrop
 • rhoi hyder yn sustemau sicrhau ansawdd rhaglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop, gan adeiladu cyd-ymddiriedaeth, a
 • galluogi cydnabybbiaeth o gyflawniadau dysgwyr yn ystod cyfnodau o astudio a / neu hyfforddiant dramor (y gellid eu bod yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Erasmus+).

www.sgiliauiewrop.cymru

Wrth ymbaratoi ar gyfer cymwysterau newydd Cymru, bu i Lywodraeth Cymru gytundebu ColegauCymru i:

 • datblygu DPP ar gyfer staff addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ol-16 i baratoi ar gyfer cyflwyno'r cymwysterau TGAU newydd.
 • rheoli'r Rhaglen Ymarferwyr Llythrennedd Digidol, datblygu, peilota a darparu hyfforddiant i ymarferwyr o flaen cyflwyno’r cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol ym mis Medi 2015.

Dolenni allweddol:

Rhaglen Llythrennedd Digidol ColegauCymru (ar Moodle ColegauCymru)

Cymwysterau ol-16: Rhaglen DPP ar gyfer TGAU (ar Moodle ColegauCymru)

Yn ogystal, bu i GolegauCymru:

 • ymgymryd â gwaith ymchwil i'r dichonoldeb a'r buddiannau posib o ddull dysgu seiliedig ar feysydd rhaglen. Bu i ni gyhoeddi cyfres o lyfrynnau rhaglen ar gyfer adolygiad gan gymheiriaid yn 2012/3. Cafodd y gwaith ddylanwad ar Gyferiaidur Rhaglenni'r Llywodraeth o'r holl raglenni ol-16 sy'n cymwys am arian cyhoeddus.
 • cydlynu cyfleoedd ymgynghori ar gyfer y sector cyfan i fwydo i mewn i'r Adolygiad ar Gymwysterau Cymru a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012, gan gynnwys fforwm ar-lein a chynhadledd ymgynghori cenedlaethol.
 • gweithio gyda cholegau a chyflogwyr yn 2010 i roi Fframwaith Credydau a Chymwysterau y DU (QCF) a Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (FfCChC) ar waith yng Nghymru.

Dolenni allweddol:

Cyfeiriadur Rhaglenni Ôl-16 Llywodraeth Cymru

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Cynhadledd Ymgynghori 2012 ar yr Adolygiad o Gymwysterau Cymru:

 1. Sleidiau'r gynhadledd gan gynnwys cyflwyniadau gan Gadeirydd yr Adolygiad, Huw Evans OBE, a'r Athro Alison Wolf
 2. Prif bwyntiau o'r gweithdai
 3. Pecyn y gynhadledd

Adolygiad o Gymwysterau 14-19 (gwefan Llywodraeth Cymru)

Ar ôl diwygio’r Canllawiau ar Gymunedau Dysgu Diogel a’r Pecyn Cymorth Hunanasesu gydag Estyn a phartneriaid AB, aeth ColegauCymru yn ei flaen i weithio gyda Chydlynydd Prevent Addysg Uwch a Phellach y Swyddfa Gartref ar gyfer Cymru er mwyn cyflwyno hyfforddiant i staff allweddol ar y ‘Prevent Duty’ (a gyflwynwyd yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015) er mwyn helpu atal pobl mewn sefydliadau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant annibynnol rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth.

ColegauCymru oedd rheolwr Arian am Oes yng Nghymru – sef menter ledled y Deyrnas Unedig gan Grŵp Bancio Lloyds (2012-2015) a hyfforddodd ymgynghorwyr, mentoriaid a thiwtoriaid pobl ifanc ar faterion cynhwysiant ariannol ac a gydlynodd gystadleuaeth rheoli arian blynyddol ledled y Deyrnas Unedig proffil uchel i bobl ifanc 16-25 oed. Mae'r rhaglen wedi dod i ben ond dengys ei werth parhaus mewn sawl cymuned lleol lle gwelir rhai o'r prosiectau yn dal yn fyw.

Dolen allweddol:

Arian am Oes

Arwain y ffordd

Caiff ColegauCymru ei arwain gan ei aelodau - colegau AB ledled Cymru.