Polisi

Bwriedwn godi proffil a dylanwad y sector addysg bellach (AB) yng Nghymru er mwyn sicrhau bod gan ddysgwyr fynediad i'r cyfleoedd gorau o ran addysg a hyfforddiant.

Gweithiwn i ddylanwadu ar bolisiau'r llywodraeth drwy arwain adroddiadau ymchwil a chyhoeddiadau, ymateb i ymgynhoriadau, cydlynu rhwydweithiau proffesiynol, a chynnal digwyddiadau.


Ymatebion i ymgynghoriadau

Tystiolaeth ColegauCymru i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymatebion i ddogfennau ymgynghori a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddiadau

Mae cynllun ColegauCymru wedi’i gofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol (GBER). Amcan y cynllun yw caniatáu i golegau addysg bellach yng Nghymru i ddarparu cymorth i fusnesau yng Nghymru er mwyn eu annog i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Bydd y cynllun yn caniatáu cymorth cyhoeddus i gael ei ddarparu ar gyfer gweithgareddau hyfforddiant. Bydd y cynllun yn rhedeg o 1 Ebrill 2016 tan 31 Rhagfyr 2020.

Mae gan y colegau addysg bellach canlynol awdurdod i roi'r cynllun ar waith:

Coleg Gwent, Coleg Catholig Dewi Sant, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg y Cymoedd, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Penybont, Grwp NPTC, Coleg Gwyr Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Sir Benfro, Coleg Ceredigion, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria, Addysg Oedolion Cymru (WEA YMCA CC Cymru yn gynt).

Dyle’r cynllun cael ei ddefnyddio ar gyfer darparu cyrsiau ar restr cyrsiau sydd wedi cael eu cymeradwyo gan WEFO yn unig.

Mae ColegauCymru wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a bydd yr holl gymorth a ddyfernir o dan y cynllun yn dryloyw ac yn unol â’r meini prawf a nodir yn erthygl 5 o Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol (GBER)

 1. Cynllun Cymorth Hyfforddiant (GBER) ColegauCymru

Datblygwyd cyfres o ddogfennau fel rhan o brosiect ehangach a ariennir gan Lywodraeth Cymru i baratoi a chefnogi ymarferwyr i gyflwyno'r gyfres newydd o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Fe'u cynhyrchwyd gan ColegauCymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyrff Dyfarnu.

Bwriedir eu defnyddio ar y cyd â 'Llawlyfr Cyfres Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru' y Cyrff Dyfarnu er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn ymwybodol o ofynion rheoliadol yn ogystal â'r rhai sy'n gysylltiedig â darpariaeth effeithiol.

Noder mai yn Saesneg yn unig y mae'r dogfennau ar gael ar hyn o bryd.

 1. Cymhwyso Sgiliau Rhif Hanfodol
 2. Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd
 3. Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
 4. Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Mae’r Cod Llywodraethu newydd, a gydlynwyd ar ran y sector gan ColegauCymru ac a gyhoeddwyd yn Ionawr 2016, yn berthnasol i Golegau Addysg Bellach Cyffredinol, Colegau Chweched Dosbarth a Sefydliadau Addysg Bellach. Bydd amrywiadau yn y modd y bydd yr endidau hyn yn gweithredu’r Cod yn sgil gwahaniaethau yn eu ffurf corfforaethol.

Bwriedir y Cod i feithrin ffydd yn llywodraethiant y colegau wrth iddynt symud i oes newydd o annibyniaeth. Mae’r Cod yn gosod gwerthoedd a disgwyliadau ar y cyd am lywodraethu da gan y colegau dan eu statws cyfreithiol newydd fel sefydliadau dielw sy’n bodoli i wasanaethu’r cyhoedd. Fe'i cyhoeddwyd i gynorthwyo arferion llywodraethu, a fydd yn y tymor hir yn helpu colegau i weithio’n llwyddiannus tuag at gyflawni eu cenhadaeth a’u strategaeth.

 1. Cod Llywodraethu

"Sgiliau ar gyfer Cenedl Lewyrchus" yw maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiad y Cynulliad 2016. Mae'r maniffesto yn dangos sut gall y llywodraeth nesaf a'r sector addysg a hyfforddiant ôl-16 gyflawni'r uchelgais o addysg a sgiliau o safon fyd-eang i Gymru.

Mae'r maniffesto yn galw ar y Llywodraeth newydd i:

 • Yrru cynhyrchiant drwy gynyddu cyflenwad o sgiliau wedi’i arwain gan gyflogwyr
 • Gwella cyfleoedd dysgwyr 16-19 oed drwy ddarparu ystod lawn o opsiynau, academaidd a galwedigaethol, ar draws Cymru
 • Diogelu addysg alwedigaethol lefel uwch sy'n diwallu anghenion economaidd Cymru
 • Diwallu anghenion dysgwyr yn eu holl amrywiaeth.
 1. Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: etholiadau'r Cynulliad 2016

Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Arwyddwyd y Memorandwm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 07 Awst 2013.
Prif amcanion:

 • Gwella llwybrau dilyniant cyfrwng Cymraeg a dwyeithog ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion ac addysg uwch trwy ddatblygu, hyrwyddo a chefnogi llwybrau addysgol integredig sy'n ymateb i anghenion go iawn dysgwyr a chyflogwyr
 • Rhannu adnoddau dysgu ac addysgu (yn enewedig adnoddau dysgu digidol) ac arfer arloesol o ran addysgeg/andragogaeth ym maes addysg cyfrwng Cymraeg
 • Cefnogi anghenion datblygiad proffesiynol parhaus staff addysgu a staff cymorth yn y ddwy sector, a chyfrannu at rwydweithiau proffesiynol a digwyddiadau priodol
 • Cydweithio ar faterion polisi, cyfathrebu, marchnata a mentrau brandio sy'n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg a dwyeithog.
 1. Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau â'u Haddysg Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Cafodd y llawlyfr ei baratoi arfer da sy'n cael ei gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Wavehill. Cafodd ei lansio gan GolegauCymru yn yr Eisteddfod ar 8 Awst 2012.

 1. Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau a'u Haddysg Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru

Yn dilyn sesiwn ysbrydoledig ar chwaraeon gyda'r Athro Laura McAllister yng Nghynhadledd Flynyddol ColegauCymru yn 2012, mae ColegauCymru wrthi ar hyn o bryd yn llunio strategaeth ar chwaraeon yng ngholegau Cymru. Rydyn ni'n awyddus i dderbyn sylwadau ar y strategaeth ddrafft. Fe fydd fersiwn diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd ColegauCymru yn ystod y gwanwyn 2013.

Noder bod y drafft ar gael yn Saesneg yn unig. Caiff y strategaeth terfynol ei gyhoeddi yn ddwyieithog.

 1. Going for Gold: consultation draft Feb 2013

Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Cafodd y strategaeth genedlaethol hon ei llunio gan GolegauCymru dan arweiniad y Bwrdd. Cafodd ei gymeradwyo gan golegau AB ym mis Ionawr 2010.

 1. Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Cyswllt

Claire Roberts
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ff: 02920 522 500
M: 07534 859426