Gweithio yn AB

Mae colegau Addysg Bellach yn cyflogi ystod eang o staff ar draws nifer o swyddi addysgu, technegol a proffesiynol. Yn ogystal â rolau dysgu traddodiadol a galwedigaethol, mae’r rhan fwyaf o golegau hefyd yn cynnig swyddi dysgu sy’n seiliedig ar waith. Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y Sefydliadau Addysg Bellach sy'n annibynnol, heb elw. Cyfeirir atynt yn gyffredin fel cyrff NPISH (Not for Profit Institutions Serving Households).

Mae’n angenrheidiol i staff feddu ar gymhwyster cydnabyddedig ym maes addysg ôl-orfodol ac mae angen i staff dysgu a staff gymorth cofrestru a’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Mae'r holl staff a gyflogir yng ngweithgareddau craidd yr holl golegau sy'n gweithredu yn rhinwedd eu swydd fel Sefydliadau Addysg Bellach yn rhannu cytundeb cyflogaeth cyffredin. Mae'r cytundeb a thâl ac amodau yn cael eu cytuno trwy gydfargeinio, proses sy'n cael ei gefnogi a'i weinyddu ar ran yr sefydliadau unigol gan ColegauCymru. Mae penderfyniadau a wneir gan bwyllgor negodi’r colegau yn cael eu cadarnhau gan Fwrdd ColegauCymru ac yn cael eu rhoi ar waith yn lleol o dan oruchwyliaeth bwrdd annibynnol y colegau o lywodraethwyr.

Mae addysgwyr mewn colegau yn dysgu ar draws ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol, o sgiliau sylfaenol i gymwysterau lefel uwch neu gradd. Caiff addysgwyr galwedigaethol, arddangoswyr a thiwtoriaid eu galw yn 'broffesiynwyr deuol'. Maent yn fedrus fel athro yn ogystal â gweithiwr proffesiynol technegol ym maes eu hunain.

Os hoffech chi i ddilyn gyrfa ym maes AB caiff y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sector deinamig a chyffrous yma i'w gweld ar y gwefan recriwtio arbenigol canlynol, cewch hefyd wybodaeth am hyfforddiant i fod yn addysgwr Addysg Bellach galwedigaethol.

Yn ogystal ag addysgwyr, mae AB yn cynnig gyrfaoedd ysgogol ar gyfer ystod o broffesiynau a galwedigaethau. Gall y swyddi hyn cynnig cyfle i chi ddefnyddio’ch gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol a thechnegol eich hunain er mwyn addysgu cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Nghymru. Ni fu gwell amser i ystyried gyrfa mewn Addysg Bellach.

Cydgytundeb ar gyfer Cyflogi Cyflogeion Tymor Penodol

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng yr undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi a gweithdrefnau ar gyfer y defnydd o gytundebau cyfnod penodol. Ymrwyma Colegau i wneud y mwyaf o gyfleoedd i ddarparu parhad cyflogaeth ar gyfer yr holl staff ac i ddefnyddio cytundebau tymor penodol yn gyfrifol ac yn gyfiawnadwy.

  1. Cytundeb Tymor Penodol

 

Cydgytundeb ar Gam-drin Domestig

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi ar gam-drin domestig. Cydnabuwyd y Colegau bod pob gweithiwr sy'n dioddef neu wedi dioddef cam-driniaeth ddomestig gyda’r hawl i godi a thrafod y mater gyda'u Rheolwr Llinell a / neu'r Adran Adnoddau Dynol, gan wybod y bydd y mater yn cael ei drin mewn modd heb feirniadaeth, ond yn sensitif, cyfrinachol ac effeithiol.

  1. Cytundeb Cam-drin Domestig

Cydgytundeb ar Amser o’r Gwaith yn Lle Tâl ar gyfer Staff Rheoli ar Gontract

  1. Cydgytundeb ar Amser o’r Gwaith yn Lle Tâl 

Cydgytundeb ar Reoli Newid

  1. Cydgytundeb ar Reoli Newid

Cydgytundeb ar Gyflogau Cychwyn Darlithwyr a Staff Cymorth Busnes

  1. Gyflogau Cychwyn Darlithwyr a Staff Cymorth Busnes

Cyswllt

Claire Roberts
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ff: 02920 522 500
M: 07534 859426