Swyddi

Ydych chi’n angerddol dros addysg bellach ac eisiau gwneud gwir gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chyfleon dysgu gydol oes yng Nghymru, yna ystyriwch yrfa gyda CholegauCymru

Yn ColegauCymru rydym yn gyson yn edrych i ymgysylltu â phobl proffesiynol i ymuno a’n gofrestr o gontractwyr. I ymuno a'r cofrestr, rydym yn gofyn am dystiolaeth gadarn o gyflawniad yn y sector addysg a sgiliau ôl-16, ynghyd â sgiliau ymchwil a/neu ddatblygu eithriadol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n credu y gall pobl o wahanol gefndiroedd dod â syniadau, meddyliau a dulliau newydd i’r ffordd yr ydym yn gweithio yn fwy effeithiol. Nod ein polisi Cyfle Cyfartal yw sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd neu cyflogai neu weithiwr yn cael eu gwahaniaethu’n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn arbennig o awyddus i ehangu ein tîm o gontractwyr sy'n gallu dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg (i wahanol lefelau, yn dibynnu ar natur y gwaith) i gynrychioli anghenion Cymru ddwyieithog.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch AD@colegaucymruac.uk am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais.